Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Tutaj zdobędziesz wiedzę, odniesiesz sukces, poznasz przyjaciół

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Huberta Wagnera w Będzinie

Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/wycieczki/6b

Informacja dla rodziców uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin

Szkoła dokona rozliczenia wpłat za posiłki w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia dziecka w szkole będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu uczniów do szkół w kwietniu.

 

Informacja dla rodziców dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez miasto Będzin

Szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym dokona rozliczenia wpłat za posiłki i dodatkowe godziny pobytu dziecka w oddziale w marcu br., uwzględniając zawieszenie zajęć w okresie od 12 do 31 marca 2020 r. oraz inne nieobecności dzieci. Kwoty nadpłacone zostaną zwrócone rodzicom na podane przez rodzica konto bankowe, a w przypadku braku konta uwzględnione w najbliższym możliwym okresie rozliczeniowym.

Opłaty za kwiecień dotyczące żywienia i zadeklarowanych dodatkowych godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym będzie można uregulować w pierwszych trzech dniach od rozpoczęcia świadczenia przez oddział usług opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, tj. od dnia wznowienia działalności. Rozwiązanie powyższe będzie możliwe w sytuacji powrotu dzieci do oddziału przedszkolnego w kwietniu.

UWAGA: Ze wzgędu na problemy organizacyjne realizacja zwrotów nastąpi do połowy kwietnia. 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r w prawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020r nauczyciele rozpoczynają realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów poprzez kształcenie na odległość.. Będą zatem wprowadzane nowe treści oraz będzie monitorowany postęp uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności.

Działania te będą wprowadzane z uwzględnieniem:

- równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu;

- zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu;

- możliwości psychofizycznych ucznia;

- zaleceń medycznych odnośnie korzystania z urządzeń typu: komputer, telefon, telewizor, co oznacza łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

- sytuacji rodzinnej uczniów;

- ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

            Dyrektor szkoły będzie koordynował współpracę nauczycieli z uczniami oraz rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów i dzieci, w tym uczniów i dzieci objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.

Konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami będą się odbywały w głównej mierze poprzez e- dziennik. W klasach, w których rodzice wyrazili na to zgodę, również poprzez komunikatory Messenger i Skype.

Zajęcia w poszczególnych klasach będą prowadzone zgodnie z planem lekcji.

Zajęcia będą prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość z wykorzystaniem między innymi: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, materiałów Klubu Nauczyciela- WSiP, materiałów wskazanych przez nauczycieli, oraz z wykorzystaniem Classroom.

           

Kontakt nauczycieli z uczniami odbywa się w następujący sposób:

Oddziały przedszkolne:

Nauczyciele poprzez e-dziennik informują rodziców o działaniach dzieci. Przesyłają propozycje wykonania prac plastycznych, zabaw badawczych, opracowane przez siebie propozycje twórczych aktywności uczniów, linki do słuchowisk, audycji radiowych oraz zabaw on-line.

Klasy 1-3:

Nauczyciele za pośrednictwem e- dziennika przesyłają do rodziców uczniów propozycje zadań i ćwiczeń zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania, linki do słuchowisk, audycji radiowych, programów i zabaw on- line, propozycje lektur.

Klasy 4-8:

Nauczyciele kontaktują się z uczniami lub rodzicami poprzez e-dziennik. Uczniowie w zakładce ‘ Zadania domowe” otrzymują na każdy dzień, zgodnie z planem lekcji propozycje ćwiczeń i zadań. W zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciele wykorzystują różne formy i techniki: materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych, zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/, media społecznościowe, komunikatory, programy telewizji publicznej i audycje radiowe, podręczniki, ćwiczenia, które uczeń już posiada.

            Nauczyciele dokonują monitorowania postępów uczniów, weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów, a także oceniają po przekazaniu materiałów przy użyciu: e- dziennik, zdjęć lub skanów prac, poczty elektronicznej, poprzez komunikatory np. Messenger i Skype.

Podczas oceniania nauczyciele uwzględniają systematyczność pracy ucznia, jego możliwości psychoedukacjne ( opinie, orzeczenia) oraz zaangażowanie. Oceny będą wystawiane w kategoriach praca samodzielna, praca domowa, aktywność.

            Informacje o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach uczeń oraz rodzic będą mogli zdobyć poprzez e- dziennik.

            Uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną będą mogli skorzystać z dodatkowej pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli : świetlicy, biblioteki, nauczycieli współorganizujących kształcenie.

            W przypadku braku stałego dostępu do Internetu rodzic lub uczeń informuje szkołę (nr. tel. 32 267-50-35) o problemie realizacji kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem podejmuje stosowne działania mające na celu pomoc uczniowi w realizacji podstawy programowej.

           

Jak motywować dzieci do nauki zdalnej?

 1. Dzieci potrzebują wyznaczenia jasnych granic, chcą wiedzieć, jakie zadania na nie czekają w dany dzień.
 2. Należy dobrze zorganizować czas dziecku – dziecko powinno pracować systematycznie. Pozostawienie dużej partii materiału na jeden dzień, może okazać się ponad jego siły i możliwości, co będzie działało na niego demotywująco.
 3. Powinniśmy stworzyć dziecku optymalne warunki do nauki, które wpływają na koncentrację dziecka, niezbędną dla efektywności pracy :

- stałe miejsce pracy,

- porządek wokół, wyeliminowanie rozpraszaczy,

- stała pora dnia,

- podzielenie czasu nauki na odcinki przedzielone przerwami.

 1. Aby dziecko nauczyło się odpowiedzialności za naukę – nie należy wyręczać go we wszystkim.
 2. Pamiętajmy również o wyznaczeniu czasu na przyjemności. Dla dzieci, ważny jest kontakt z rówieśnikami – w obecnej sytuacji mogą go realizować tylko poprze kontakt on-line, powinniśmy również znaleźć na to czas.

Życzymy wszystkim, aby nauka w domu przestała być wyzwaniem i stała się ciekawym, nowym doświadczeniem, zarówno dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Z powodu zdalnego nauczania, dzieci są zmuszone do korzystania z Internetu, w większym stopniu niż dotychczas.

Prosimy Państwa, o zwrócenie szczególnej uwagi na ich bezpieczeństwo w sieci. Można skorzystać z informacji zawartych na stronie naszej szkoły w zakładce „Rodzice – cyberprzemoc” oraz z następujących stron:

https://akademia.nask.pl - Poradnik dla rodziców - Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl - Promujemy bezpieczeństwo w sieci

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz ogłoszenia przez rząd RP stanu epidemii Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (szkół i przedszkoli) do dnia 10 kwietnia 2020 r. i przygotowaniu rozwiązań umożliwiających szkołom i placówkom pracę w zmienionych warunkach. Tym samym w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Będzin będą realizowały zadania statutowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)

Żłobki pozostają zamknięte od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z 24 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha i innych obiektów, w których świadczona jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Prosimy o ograniczenie kontaktów towarzyskich i opuszczanie domów jedynie wówczas,  gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Rekomendujemy by dzieci swój czas bez szkoły lub przedszkola przeznaczyły na rozwój, naukę, gry i zabawy np. w sieci #online. 

Pozostańcie w domach. W trosce o bezpieczeństwo swoje, jak i bliskich. Wspólnie jesteśmy za siebie odpowiedzialni.

Oprócz tego apelujemy, żeby zachować w tym wyjątkowym okresie specjalne środki ostrożności polegające na :

 • unikaniu placów zabaw;
 • unikaniu zatłoczonych miejsc;
 • nieorganizowaniu spotkań towarzyskich, gier i zabaw zespołowych (również na placach zabaw, osiedlowych piaskownicach czy boiskach);
 • niewychodzeniu na spotkania w miejsca, które sprzyjają gromadzeniu się dzieci i młodzieży;
 • spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu;

Lekarze uważają, że można wyjść z dzieckiem na spacer, jest to wręcz wskazane. Ważne jednak by unikać skupisk ludzi. Starać się niczego nie dotykać, zwłaszcza urządzeń na placach zabaw.

Prosimy o zachowanie spokoju, razem podejmijmy odpowiednie kroki, które zabezpieczą nas i osoby w naszym otoczeniu przed zakażeniem.

Drodzy Rodzice,

O koronawirusie można usłyszeć wszędzie: w sklepie, na ulicy, w telewizji… Do naszych dzieci również docierają te informacje. Rolą dorosłych jest rozmowa z dzieckiem, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i niepokoje, które w ostatnich dniach mogą mu towarzyszyć. Nie unikajmy rozmowy myśląc, że to za poważne sprawy, ale również nie siejmy paniki. Informacje które przekazujemy dziecku powinny być dostosowane do jego wieku.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnego poradnika adresowanego dla rodziców najmłodszych dzieci umieszczonego na stronie: https://www.medexpress.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-pobierz-bezplatny-poradnik/76708

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I prowadzonej przez miasto Będzin szkoły podstawowej, organizującej rekrutację na wolne miejsca, przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Szkoły podstawowe, link: (http://www.bedzin.pl/strona-880-zapisy do_klas_pierwszych_szkol.html)

 1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

Zasady powyższe dotyczą również zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej.Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Wnioski o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

 1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

 1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach.

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne

Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach.

Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy:

Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ (plik docx 15kb).

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Numer Infolinii ZUS:  22 560 16 00.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony ZUS.

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach na obszarze całego kraju od 12 marca do 25 marca 2020 r. Od czwartku 12 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej  (źródło informacji www.men.gov.pl; https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach).

„Specustawa” – specjalna ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa gwarantuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych; 

 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 

 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rząd uzasadnia podjęte działania profilaktyczne koniecznością ograniczenia dużych skupisk ludzi w pomieszczeniach zamkniętych. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

Koronawirus- co musisz wiedzieć?

Koronawirus: informacje i zalecenia.

Koronawirus- materiały informacyjne dla szkół.

Jak myć ręce? Instrukcja mycia rąk. Film: Jak myć ręce?

 Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażone na ogromne ryzyko infekcji.

Dlaczego trzeba myć ręce?

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebne jest niecała minuta.

Jak myć ręce? Podstawowe zasady:

 • myj ręce ok. 30 sekund
 • rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
 • nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
 • dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
 • pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
 • na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 5 maja w Światowy Dzień Higieny Rąk co roku organizuje ogólnoświatową kampanię pod hasłem Myj ręce – chroń życie: „SAVE LIVES: Clean Your Hands”. Z kolei UNICEF w 2008 roku ustanowił 15 października Światowym Dniem Mycia Rąk. Celem obchodów Dnia jest podniesienie świadomości ludzi, na temat wpływu prawidłowego mycie rąk na zdrowie.

Dlaczego trzeba myć ręce?

Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób by zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń, niestety często jest bagatelizowany. A przede wszystkim mycie rąk pozwala usunąć z powierzchni rąk m.in. bakterie, wirusy czy grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób, jak choćby salmonellę czy grypę. Do „chorób brudnych rąk” zalicza się także biegunki, zatrucia pokarmowe i wirusowe zapalenie wątroby typu A.

 

 

Znamy już laureatów VII edycji Szkolnego Konkursu na Oryginalną Zakładkę do Książki: I miejsce - Dominika Flis kl. 7c, II miejsce - Emilia Łazarska kl. 5e, III miejsce - Marek Boryń kl. 6c i Natalia Betleja kl. 5c. Wyróżnienia: Zuzanna Zębala kl. 5b, Filip Żelichowski kl. 5e, Jakub Żelichowski kl. 5e. Uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. Do zobaczenia za rok ... w kolejnej edycji konkursu!

Uczniowie z klasy 5f w ramach współpracy międzynarodowej wzięli udział w wymianie korespondencyjnej ze szkoła francuską z Chuany. Dzięki temu poznali swoich rówieśników z Francji oraz ich zainteresowania i pasje. Nie możemy się doczekać na kolejne listy.

Od września 2019 r. w naszej szkole realizowany jest europejski projekt eTwinning „Kapsuła Kultury Ludzkości”. Nasi uczniowie wyobrażają sobie, że świat się rozpada i ludzkość musi opuścić Ziemię. Muszą zdecydować jakie przedmioty chcą umieścić w kapsule, które pozostaną na Ziemii np. książki, twórcze wynalazki, muzyka.

Nasza szkoła jest jedyną w Polsce, która bierze udział w projekcie, pośród placówek z Hiszpanii, Węgier i Tajwanu.

Uczestnikom przedsięwzięcia życzę owocnej pracy i dobrej zabawy.

Jeśli karnawał to tylko z 5F. Ostatniego dnia stycznia odbył się klasowy bal karnawałowy.

Zgodnie z tradycją na balu obowiązywały kostiumy.

Tańce, przebieranki, zabawy to wszystko działo się w ten niezwykły wieczór.

Wszyscy świetnie się bawili przy muzyce i kolorowych światłach.

Ostatki udały się fantastycznie!

„Czytać dawne języki i obce rozumieć

Dobrze jest, lecz ojczysty trzeba naprzód umieć”

Franciszek Ksawery Dmochowski

11 lutego 2020 r. miłośnicy języka ojczystego SP 13 postanowili przeanalizować następujące zagadnienia:

 1. Proklamacja Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
 2. Współczesne zapożyczenia językowe.
 3. Wolność słowa a odpowiedzialność za słowo.
 4. Wulgaryzacja, brutalizacja i agresja językowa.
 5. Mistrzowie pięknej polszczyzny.
 6. Język a wykluczenie społeczne (przewodnie hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego).

Do 18 lutego br. uczestnicy sympozjum przedstawią organizatorom przygotowane materiały, które zostaną zaprezentowane podczas debaty dotyczącej języka polskiego.

I Sympozjum Młodych Miłośników Języka Ojczystego odbędzie się na 3 i 4 lekcji 21 lutego w sali 155 (segment D).

Organizatorzy:

Elżbieta Bugajska

Barbara Wójtowicz - Stach

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”

Franciszek Ksawery Dmochowski

 

W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego zapraszamy zainteresowanych uczniów z kl. VI – VIII do wzięcia udziału w sympozjum miłośników języka polskiego.


Na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się na 3. lekcji 11 lutego w sali 122 (segment C),

zostaną przedstawione zagadnienia do indywidualnego/zespołowego opracowania w formie prezentacji bądź referatu.

Każdy uczestnik sympozjum otrzyma certyfikat i ocenę celującą z języka polskiego.

Organizatorzy:

Elżbieta Bugajska

Barbara Wójtowicz - Stach

 Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) jest obchodzony 11 lutego. W naszej szkole w dniach 10 -14 luty zaplanowano cykl działań związanych z tematyką " Dzień Bezpiecznego Internetu: Działąjmy razem". 

Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Rodziców zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

Zostań znajomym swojego dziecka

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie "Bezpiecznie Tu i Tam"

Kampanie społeczne

W listopadzie uczennice naszej szkoły brały udział w dwóch konkursach recytatorskich.

W IV Regionalnym Konkursie Recytatorskim o tematyce podróżniczej zorganizowanym przez Technikum nr 4 w Sosnowcu naszą szkołę reprezentowały: Emilia Ceś, Julia Chlebowska i Zuzanna Klimiuk z klasy VI a oraz Amelia Grudzień i Kinga Wójcik z klasy VI b. Julka zaprezentowała wiersz Jana Brzechwy pt. "Autobus" w kategorii "Wywiedzione ze słowa" i zajęła II miejsce.

Z kolei w VI Regionalnym Konkursie Recytatorskim poświęconym poezji ks. Jana Twardowskiego "To wszystko psu na budę bez miłości" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 42 w Sosnowcu wystąpiły ponownie Emilia Ceś i Julia Chlebowska, która tym razem otrzymała wyróżnienie oraz Marta Czech z klasy VI c.

Wszystkie dziewczynki bardzo sie starały, ale konkurencja była bardzo duża. Julce – gratulujemy sukcesów!

                                             

Uczennice klasy ósmej: Jagoda Lubojańska, Milena Majerczyk i Karolina Tatarek zostały laureatkami w IV edycji konkursu "Twórca i jego dzieło" pt. "Spotkanie z Janem i Aleksandrem" zorganizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina, a w kategorii klas IV-VI uczestnicy: Wojtek Dzwonek, Amelia Lubas i Zosia Radaczyńska otrzymali dyplomy za udział. Gratulujemy sukcesu.

 Samorząd Uczniowski przeprowadził jednodniową akcję ważenia plecaków, we wszystkich klasach naszej szkoły. Waga plecaków była zróżnicowana. Oprócz niezbędnych rzeczy (podręczniki, zeszyty) uczniowie często noszą dodatkowe wyposażenie ( drugi piórnik, notesy). Pamiętajcie, że lżejszy plecak = zdrowy kręgosłup. Postarajcie się pakować niezbędne minimum. Za nadbagaż zapłacisz zdrowiem!

        

  Dnia 5.11.2019 r. wybrane drużyny z poszczególnych klas brały udział w dyniowym escape room'ie. Uczniowie rozwiązywali zagadki, a najlepsze teamy otrzymały nagrody. Dyniową niespodziankę przygotował Samorząd Uczniowski oraz klasa 6b.

W ostatni piątek (15.11.2019 r.) klasa 6b wybrała się na wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce. Grupa miała okazję pospacerować w malowniczym, jesiennym parku, zwiedzić kopalnię z przewodnikiem, a nawet zjeść obiad ponad 100 metrów pod ziemią. Humory dopisywały wszystkim.

{gallery}wycieczki/6b{/gallery}

                                                                               Nasza Niepodległa! Piękna Niepodległa!

W tym roku 101 rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy także w naszej szkole. W atmosferze powagi, podniosłym tonie i z dumą na twarzach dziękowaliśmy za wolną ojczyznę. Były wiersze, pieśni legionowe. Punktem kulminacyjnym akademii była ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu”,   w której wzięliśmy udział. Uczniowie uroczyście zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.   

             

 

Uczeń klasy VI a naszej szkoły, Natan Kruczyński, został laureatem międzynarodowego konkursu plastycznego BOHÚŇOVA PALETA 2019, zajmując II miejsce w kategorii „Grafika”. Do konkursu nadesłano 2000 prac z Polski i wyłoniono 30 laureatów. Natan wykonał obraz odbity z linorytu, przedstawiający niebieskiego ptaka. Gratulujemy talentu i zdobycia tak prestiżowej nagrody!

We wrześniu redakcja szkolnej gazetki internetowej WagnerPress II ogłosiła konkurs literacki „Moje wakacje”. Opowiadania oceniała komisja w składzie:

Barbara Masłoń - polonistka

Ewa Słania- Kawiorowska - bibliotekarz

Agnieszka Tokarska - geograf

Anna Samsonowicz - polonistka, opiekunka szkolnej gazetki

Oto laureaci:

I miejsce Julia Olko, klasa VII c

II miejsce Oliwia Wiekiera, klasa V a

III  miejsce Alan Frąckowiak,  klasa VII d

Wyróżnienia:

Kinga Kalinowska, klasa VIII b

Natalia Ruśniak, klasa VII d

Aleksandra Sasak, klasa VI c

Martyna Szczerba, klasa VI c                            

Opowiadania laureatów zostały wydrukowane w kolejnych numerach szkolnej gazetki. To jedna z nagród. Wszyscy otrzymali też dyplomy oraz dodatkowe oceny z języka polskiego.

Redakcja „WagnerPress II” po dwukrotnym ogólnopolskim sukcesie znów jest wśród najlepszych gazetek wydawanych na platformie „Junior Media”. Po dwóch miesiącach w rankingu #juniorlab jesteśmy na czwartym miejscu. To duży sukces młodych redaktorów, którzy są przede wszystkim uczniami klas piątych.

 

   Ubiegłoroczny sukces w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Historionauci” zainspirował uczniów do udziału w nowej edycji związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W tym roku obiekt muzealny ma pochodzić z okresu międzywojennego. Zainteresowani projektem uczniowie z klas VI c, VII a i VII b wraz z opiekunami spotkali się z historykiem Muzeum Zagłębia w Będzinie, by odszukać losy przedmiotów, których historia nie jest znana. Niezapomnianym przeżyciem dla młodych odkrywców była możliwość bezpośredniego obcowania z eksponatami sprzed wielu lat, niewystawianymi na muzealnych wystawach.

                                                          

25 października, w piękny jesienny dzień, uczniowie klas VI a i VI e pojechali na wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską, by przejść Szlakiem Orlich Gniazd. Najpierw obejrzeli remontowane mury zamku w Mirowie, potem Grzędą Mirowską przeszli do zamku w Bobolicach, który został niedawno odremontowany i udostępniony do zwiedzania. Kolejnym punktem programu było przejście przez Jaskinię Głęboką, potem – pieczenie kiełbasek przy ognisku, a na zakończenie – przejazd i zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu. Program był bogaty, uczniowie wrócili zmęczeni, ale  w dobrych humorach, a także z głowami pełnymi nowej wiedzy dotyczącej zwiedzanego regionu, w przystępny i ciekawy sposób przekazywanej przez  przewodników.

17 października czteroosobowa męska drużyna z klas szóstych reprezentowała naszą szkołę w XVI Rajdzie na Wzgórze Św. Doroty organizowanym co roku przez SP nr 6 i SP nr 11. Trasa rajdu rozpoczęła się pod  Kościołem Św. Trójcy, wiodła przez Pałac Mieroszewskich, Osiedle Zamkowe, Lasek Grodziecki na szczyt „Dorotki”. Sama dobra kondycja nie wystarczyła. Po drodze uczestnicy rozwiązywali zadania, w których musieli wykazać się znajomością historii Będzina. Pogoda dopisała, humory też – szkoda, że tylko krok dzielił naszych kolegów od podium – zajęli czwarte miejsce. Na zakończenie rajdu uczestnicy zostali poczęstowani pyszną grochówką i mogli obejrzeć rekonstrukcję historyczną z czasów II wojny światowej.

 

Pierwsza pomoc jest bardzo ważna. Jej zasady i sposób udzielania trzeba poznawać już od najmłodszych lat. Dlatego też klasa 5F uczestniczyła w praktycznej lekcji udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zaangażowaniu przewodniczącej rady oddziału klasy 5F gościliśmy strażaków p. P. Sobczyka i T. Kota, którzy uczyli młodzież udzielania pierwszej pomocy przy użyciu fantomów osoby dorosłej oraz niemowląt. Uczniowie mogli także pod okiem ekspertów poćwiczyć układanie w pozycji bezpiecznej. Strażacy przypomnieli także zasady zachowania w czasie pożaru. Lekcja była bardzo emocjonująca i niezwykle pouczająca. Dziękujemy naszym gościom!

 

Realizując kolejne zadania projektu „Godność, wolność, niepodległość”, uczniowie klas V e i VI c uczestniczyli w spacerze „Śladami dawnego Będzina”. W Pałacu Mieroszewskich poznali historię właścicieli majątku związaną z okresem międzywojennym. Obejrzeli również wystawę poświęconą 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego. „Będzińskie podziemia” przybliżyły uczniom historię miasta z okresu II wojny światowej. Wizyta w domu modlitwy „Mizrachi” była niezapomnianą lekcją historii na temat będzińskich Żydów, którą zakończyło spotkanie przy zegarze słonecznym w kształcie tory – pomniku upamiętniającym likwidację będzińskiego getta w czasie II wojny światowej.

 

W dniu 24.10.2019r dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego. Dziewczynki w składzie Ewa Kudrys i Amelia Kalita zdobyły brązowy medal oraz wywalczyły awans do zawodów rejonowych. Gratulujemy.

W dniu 18.10.2019 odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa Będzina w badmintonie klas VII -VIII.

Po zaciętej rywalizacji uczennice  - Jagoda Lubojańska oraz Dominika Machura zajęły I miejsce i awansowały do zawodów powiatowych.

Chłopcy w składzie: Bartosz Litewka oraz Kacper Szopa uzyskali brązowe medale. Gratulujemy.

W dniu 16.10.2019 odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa Będzina w badmintonie klas IV-VI
Po zaciętej rywalizacji dziewczynki z naszej szkoły - Maria Zięba oraz Ewa Kudrys zajęły I miejsce i awansowały do zawodów powiatowych.
Chłopcy w składzie: Kuba Mędrzyk oraz Jakub Buczek uzyskali brązowe medale. Gratulujemy.

W ramach upamiętnienia wydarzeń września 1939 i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej została przygotowana w naszej szkole wystawa „Wrzesień 1939 w prasie”. Towarzyszył jej konkurs na temat wiadomości znajdujących się w publikacjach. Wzięło w nim udział 62 uczniów. Najlepsi zostali nagrodzeni ocenami z historii. Wystawę zorganizowały koordynatorki projektu „Niepodległa” – B. Żółkiewicz i A. Samsonowicz.

W październiku uczniowie klas VIII, VII, VI oraz klasa V c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pedagoga – terapeutę z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”. Tematyka spotkań dotyczyła przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych i świata wirtualnego, a także kształtowania prawidłowych relacji w komunikacji międzyludzkiej. Zrealizowano następujące tematy: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” - klasy VIII, „Błędne koło” - klasy VII, „Smartfon – pomocnik czy zniewalacz”- klasy VI, „Komunikacja w grupie”- klasa V. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Decyzją ustawodawcy art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 ze zm.) przyjął nowe brzmienie ograniczające adresatów przyjętych przez samorządy lokalnych programów wspierających uzdolnione dzieci i młodzież do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana prawa oświatowego w zakresie wspierania utalentowanej młodzieży uniemożliwia kontynuację przyznawania stypendiów zdolnym uczniom - mieszkańcom Będzina, pobierającym naukę w szkołach funkcjonujących w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

30 maja 2019 r. Miasto Będzin podjęło próbę utrzymania w mocy uchwały Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów” - mieszkańców Będzina. Jednak Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z 5 lipca 2019 r., pomimo odwołania wniesionego przez Miasto Będzin, jednoznacznie nakazał zmianę zapisów dotyczących przyznawania stypendiów mieszkańcom Będzina na rzecz stypendiów dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.

Stanowisko Wojewody Śląskiego dostępne jest pod adresem: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/5126/

Czytaj więcej...

1 października 2019 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020. Uczniowie głosowali na jednego z pięciu kandydatów poprzez zaznaczenie odpowiedniego nazwiska na karcie wyborczej.

Przewodniczącym szkoły został Wojciech Dzwonek z klasy 6b,

zastępcą przewodniczącego - Oliwia Garbień z klasy 6d,

a sekretarzem Julia Kubat z kl 6d. Gratulujemy ! 

  Dnia 20 września 2019 r. w ramach akcji "Sprzątanie Świata"  na zaproszenie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego, uczniowie klas V naszej szkoły, wzięli udział w warsztatach plastycznych "Malowanie naturą".                                      Prace dzieci przedstawiały wymarzone   czyste środowisko, w którym chciałyby żyć.                 


                                                                                                          

 

 

           Dnia 25 września uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w prelekcji

       przygotowanej przez Policję nt. odpowiedzialności karnej nieletnich i cyberprzemocy. 

Policjanci przekazali uczniom wiele ważnych informacji 

i przedstawili przykładowe sytuacje, 

     z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się na co dzień.

zdj zdj

Gazetka internetowa „WagnerPress II” powtórzyła sukces z ubiegłego roku.
Znowu jest wśród 10 laureatów w rankingu #juniorlab.
Zajęła 6 miejsce na 158 redakcji i drugi raz w nagrodę trzech redaktorów wyjedzie w lipcu na tygodniowe warsztaty dziennikarskie prowadzone przez profesjonalistów jednej z największych grup medialnych w naszym kraju – Polska Press.
Zapracowała na ten sukces, gdyż wydała 22 numery gazetek na ogólnopolskiej platformie „Junior Media”. Zajęła I i III miejsce w konkursach zespołowych oraz III w wyzwaniu indywidualnym. Jedna z redaktorek otrzymała certyfikat „Junior Krytyk” za najwięcej opublikowanych recenzji. A wszystko pod czujnym okiem opiekunki – Anny Samsonowicz. Redaktorzy zapraszają do lektury gazetki, która publikowana jest na stronie internetowej szkoły.

zdj

Uczennica kl. 6b Anna Krzan zdobyła wyróżnienie w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Ania otrzymała dyplom i książkę – zbiór prac tegorocznych laureatów konkursu. Cieszymy się, że jury dostrzegło poetycką wyrazistość i literacki talent uczennicy naszej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem.

Uczniowie zdjący egzamin powinni przyjść do szkoły na godzinę 8.15.

4 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbył się II Regionalny Festiwal Piosenki Filmowej, w którym wzięły udział : Zuzanna Piesik, Maria Zalewska z kl.6a, Oliwia Garbień z kl.5d oraz Marta Czech z kl 5c. Dwie z nich zdobyły nagrodę - Zuzia I miejsce, a Oliwia II miejsce.
Gratulacje!

Większość z nas ma na skórze jakieś znamiona, pieprzyki. Zazwyczaj są to niegroźne zmiany skórne. Ale nie można tego powiedzieć o czerniaku, który jest nowotworem złośliwym skóry. O tym, jak go rozpoznać, możemy się dowiedzieć dzięki materiałom, które znajdują się pod linkiem
Organizatorem tej kampanii informacyjnej jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Czytaj więcej...

Środa - 6 lutego zapadnie nam na długo w pamięć.
Odbyły się wtedy w naszej szkole zajęcia poruszające bardzo ważny i niestety aktualny problem smogu. Wszystkim nam towarzyszyło tego dnia hasło przewodnie: Smog=Smoke +Fog. W ramach szkolnego dnia antysmogowego uczniowie klas I-III dowiedzieli się, co to takiego smog oraz dlaczego należy się go bać i unikać, ponadto wzięli udział w warsztatach zdobienia maseczek antysmogowych.

Czytaj więcej...

W III edycji konkursu inspirowanego 100 rocznicą odzyskania niepodległości dominujaca była poezja niepodległościowa.
Eliminacje konkursowe odbyły się w dniach 22 i 23 stycznia w klubie „Pod Sową” Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzine. Konkurs „Twórca i jego dzieło” obejmował trzy obszary działań: teorię (wiedza o życiu i twórczości wybranych poetów oraz znajomość wskazanych wierszy), kreację w formie teatru ilustracji (Kamishibai i internetowy mem) oraz prezentacji wiersza w formie recytacji lub w przypadku starszej młodzieży napisania opowiadania.
W kategorii wiekowej klas IV-VI szkół podstawowych otrzymaliśmy wyróżnienie, a w kategorii wiekowej młodzieży z klas VII – VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum – trzecie miejsce. Laureaci nagród oraz wyróżnień otrzymali nagrody książkowe.
Wszystkim uczniom i ich opiekunom – gratulujemy!

W ramach realizacji projektu „ Opowiedzcie wiatry…..Droga do niepodległości” w grudniu i styczniu odbyły się gry edukacyjne: „Gramy w powstania” oraz „Niepodległość Zagłębia Dąbrowskiego”. Składały się one z kilkunastu plansz dotyczących powstań śląskich, a także wyzwolenia największych miast naszego regionu. Każdy uczestnik gry otrzymał kartę, na której udzielał odpowiedzi do zadań umieszczonych na poszczególnych planszach. Emocji było dużo. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy oraz bardzo dobrą ocenę z historii.

We wrześniu zebraliśmy przybory szkolne i wykonaliśmy 50 wyprawek w plecakach z Caritasu.
W październiku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Kromka chleba dla sąsiada”, w Biedronce zebraliśmy żywność dla osób potrzebujących z Syberki.
W listopadzie tradycyjnie zapaliliśmy znicze pod Krzyżem Katyńskim oddając hołd Bohaterom Narodu Polskiego.

Czytaj więcej...

zdj

Czwarty rok nauczyciele realizujący projekt „Nie tylko teatr” – A. Samsonowicz i J. Witaszczyk organizują w grudniu wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Scrooge. Opowieść Wigilijna”. To już tradycja naszej szkoły. W tym roku obejrzały go klasy VI. Wspaniała scenografia połączona
z doskonałą grą aktorów oraz muzyka robią niesamowite wrażenie na widzu. Prowokują do zastanowienia się nad tym, co w życiu najważniejsze. Spektakl jest też doskonałą okazją do rozmowy na temat obowiązkowej lektury.

Uczennice z klasy VIII a – Maja Biskupska i Matylda Maciejewska, pod opieką nauczycieli: Anny Samsonowicz
i Barbary Żółkiewicz, w ramach projektu HISTORIA: POSZUKAJ realizowały program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Historionauci”. Zadanie dotyczyło szukania śladów przeszłości związanych z odzyskaniem niepodległości w Muzeum Zagłębia w Będzinie i ożywienie eksponatu poprzez opowiedzenie jego losów. Uczennice, wspomagane przez historyka muzeum, wybrały frak mundurowy Gustawa Wolskiego, oficera 3 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego z lat 1815 – 1831. Pracę Mai i Matyldy można przeczytać na stronie programu „Historionauci” oraz w szkolnej gazetce „WagnerPress II”.

zdj zdj Znowu rozpoczęliśmy spotkania z teatrem w ramach projektu „Nie tylko teatr”, który w naszej szkole jest realizowany od kilku lat. Jak każdego roku nauczyciele wybierają przede wszystkim spektakle będące adaptacją utworów znajdujących się w kanonie lektur szkolnych. Pierwszą sztuką, którą obejrzeli uczniowie klas 8a i 8b na scenie Teatru Nowego w Zabrzu, była „Zemsta” w reżyserii Z. Stryja.

Z okazji 100 –lecia niepodległości Polski, w listopadzie, odbył się koncert „Tobie niepodległa Polsko”, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Rozpoczęły go „Smerfy” z zerówki – polonezem. Uczniowie z nauczania zintegrowanego śpiewali piosenki patriotyczne, a szkolny chór legionowe. Były też współczesne tańce zaprezentowane przez dwie pary z klas VI. W rolach konferansjerów wystąpili uczniowie z klas IV, V, VI i VIII.
Koncert był tak wzruszający, że pojawiły się nawet łzy.

zdj zdj zdj zdj

W najbliższym czasie w naszej szkole odbedzie się diagnoza społeczna realizowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu przy współpracy z samorządami terytorialnymi.
Do badań ankietowych przystąpią uczniowie w dwóch grupach wiekowych (klasy 5 i 6 oraz 7 i 8)
Podczas anonimowej ankiety badane będą wszystkie obszary życia młodzieży (m. in. uczestnictwo w kulturze, postawy wobec tradycji, aktywność społeczna).
Wszyscy rodzice proszeni są o wyrażenie zgody na udział swoich dzieci w badaniu ankietowym poprzez podpisanie zgód przygotowanych przez nauczycieli informatyki odpowiedzialnych za przeprowadzenie ankiety.

Copyright © 2020 SP 13 Będzin Admin iwoszu@wp.pl Rights Reserved.